Intensywne Warsztaty Teatru Chorea @ Teatr CHOREA, Łódź [od 14 do 17 lipca]

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea


131
14 - 17
lipca
12:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Teatr CHOREA
Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
Zapraszamy na Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA
«CIAŁO / RUCH / GŁOS — AKTOR WIELOWYMIAROWY»
14-17 lipca 2017
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

(Please scroll down for English version.)

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą — aktorem zbiorowym.

Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko — to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

HARMONOGRAM:

14 lipca (piątek)
godz. 12:00-19:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 19:30-20:30 prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu.”

15 lipca (sobota)
godz. 10:00-17:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:30-18:00 — zwiedzanie okolic posiadłości wodno-fabrycznych Grohmana i Scheiblera

16 lipca (niedziela)
godz. 10:00-17:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-18:00 — prezentacja fragmentów filmowych wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

17 lipca (poniedziałek)
godz. 10:00-17:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-18:00 — zamknięcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA

PROWADZĄCY: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Krzyżanowski, Majka Justyna, Elina Toneva

GRUPA DOCELOWA: warsztaty skierowane są do aktorów, tancerzy, muzyków i instruktorów teatralnych, a także osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

PRACA Z CIAŁEM:
-intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca
-praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności
-praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie
-praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji
-nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

PRACA Z GŁOSEM:
-rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem
-poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych
-uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami
-tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami
-nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

PRACA Z RYTMEM:
-praca z rytmami nieparzystymi
-uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy
-wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu
-praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

MIEJSCE: sala teatralna Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi (budynek C, ul. Tymienieckiego 3), mieszcząca się w przepięknie zrewitalizowanych, charakterystycznych dla Łodzi XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych z czerwonej cegły, należących przed wojną do zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Obecnie prężnie działa tu i rozwija się centrum kulturalne i przedsiębiorcze, w którym rezydują młode firmy z branży kreatywnej. Uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji dwie garderoby z łazienkami.
Więcej informacji o Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi: artinkubator.com/

WAŻNE INFORMACJE:
KOSZT: 750 PLN / 200 Euro
W cenie warsztatów zapewniony jest jeden dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie (do wyboru wegański, wegetariański lub mięsny). Na miejscu zapewniamy również kawę, herbatę, wodę, owoce i przekąski. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz skrypt warsztatów. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

ZAPISY:
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca 2017.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie bio, CV lub krótkiego listu motywacyjnego.

TEATR CHOREA to prężna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Nazwę zapożyczyła od starogreckiego terminu oznaczającego trójjednię muzyki, słowa i ruchu. Teatr powstał w 2004 roku w Lublinie. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W początkach działalności twórczej Teatr realizował badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę Antyku. Obecnie zajmuje się współczesnymi formami teatru, muzyki, tańca, sztuki performance i współczesnym materiałem literackim, tworząc spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowoczesność. Zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka. Inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, opracowują własną metodę pracy i nowy sposób tworzenia współczesnego teatru. Zespół wypracował własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość. Zespół Teatru koncentruje się również na pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z całego świata. Prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych w Polsce i na całym świecie. Od 2010 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Przy teatrze działają grupy artystyczne: Wielki Chór Młodej CHOREI, Vidomi, Brzydal i Take Over. W 2015 roku Teatr wydał płytę «Lulabajki» z muzyką dla małych i dużych. W 2016 roku, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, CHOREA stworzyła podręcznik «Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu».

____________________________________________

We invite you to CHOREA Theatre Intensive Workshops
«BODY / MOVEMENT / VOICE» – MULTIDIMENTIONAL ACTOR"
14-17 July 2017
Art_Inkubator in Fabrykla Sztuki in Lodz

The CHOREA Theater Workshops are based on intensive actors training. They focus on waking up the organicity of an actor, by working with the body, dinamic movement, voice, rhythm and musicality, and on applying all these means of expression simultaneously into one stream of action. The workshops also focus on the concept of collective actor, based on intensive work with a partner and multidimensional, polirhythmic and poliphonic ways of working with the group.

The CHOREA's method of work consists of two main qualities: intensity and risk – both physical and resulting from the necessity to overcome one's own limitations and exceed one's own abilities. CHOREA workshops go beyond presenting and teaching techniques. They lead to activate the creativity of each participant ant the group, and create a dynamic, creative, artistic meeting.

WORKSHOPS TIMETABLE:

July 14 (Friday)
h. 12:00 — 19:00 intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 19:30 — 20:30 presentation of the handbook 'Actors phisical training. From individual to group actions'.

July 15 (Saturday)
h. 10: 00-17: 00 intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17: 30-18: 00 — Visiting the Grohman and Scheibler's water-factory estates

July 16 (Sunday)
h. 10: 00-17: 00 intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17: 00-18: 00 — presentation of film fragments of selected theater performances, concerts and artistic projects created by CHOREA Theatre

July 17 (Monday)
h. 10: 00-17: 00 intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17: 00-18: 00 — closure of the workshops, meeting with CHOREA Theater group

WORKSHOP LEADERS: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Krzyżanowski, Majka Justyna, Elina Toneva

TARGET GROUP: Workshops are aimed at actors, dancers, musicians, performers, theater instructors, animators and practicioners.

THE PROGRAMME OF CHOREA INTENSIVE WORKSHOPS INCLUDES:

1. WORKING WITH THE BODY:

— Intensive physical workout with elements of acrobatics, martial arts and contemporary dance techniques
— Working with the partner and the space, learning how to support and secure the partner
— Working on body awareness, group awareness and concentration
— Working on dynamics and expression of movement, and on improvisation skills
— Learning choreographies inspired by iconography of ancient myths and iconography of contemporary culture, combined with intensive work with rhythm and musicality

2. WORKING WITH THE VOICE:

— Developing natural vocal possibilities, learning how to speak freely
— Opening the voice by using various vocal excercises and breathing techniques
— Activating body resonators, working on individual timbre and group sound
— Working with semi-tones, complex harmonic consonances, voice phenomenas and decorations
— Working with polyphonic songs from various folk traditions arranged by CHOREA musicians

3. WORKING WITH THE RHYTHM AND MUSICALITY:

— Working with irregular rhythms
— Activating the musicality of the whole body and the whole group
— Working with the common pulse of the group in action
— Working with complex coordination and rhythmic exercises, which incorporate simultaneous use of voice and movement

PLACE:
Art_Inkubator theater hall at Fabryka Sztuki in Łódź (C building, 3 Tymienieckiego Street), placed in beautifully revitalized ,19th century, pre-war red brick buildings belonging to Karol Scheibler and Ludwik Grohman. At present it is a cultural and entrepreneurial center of the young creative industries, growing and developing. Workshop participants have two cloakroom with bathrooms.
More information about Art_Inkubator at Fabryka Sztuki in Łódź: artinkubator.com/

IMPORTANT INFORMATION:
COST: 750 PLN / 200 Euro
The price of the workshop includes: two-course lunch meal per day (vegan, vegetarian or meat choice). On site we also provide coffee, tea, water, fruits and snacks. Travel and accommodation costs are covered by the participants. Upon completion of the workshops participants will receive a certificate and a workshop script. English an Polish will be used throughout the workshop.

REGISTRATION:
Applications are accepted until June 19, 2017.
Please send the applications to: [email protected]
Please include bio, CV or short letter of motivation to each application.

CHOREA Theatre is a vibrant group of artists, performers, musicians, dancers, actors, theatre practitioners and theorists. The name of the group is borrowed from an Ancient Greek term, meaning a three-unity of music, word and movement.
CHOREA Theatre was founded in 2004 in Lublin. Since 2004 the company have been working in several locations: Naleczow, Srebrna Gora and Warsaw, they also cooperated with Erthfall Dance Theatre in Cardiff (Wales). Since 2007 they established a permanent base in the city of Lodz, co-founding with Lodz Art Centre a cultural institution named Fabryka Sztuki and they own an amazing industrial theatre spaces (for rehearsals, performances and workshops) situated in the 19th Century factories, named Art_Inkubator in Fabryka Sztuki in Lodz.
At the beginning of their activity, the group was carrying out a research on the sources of dance and music, exploring the Antique culture. Currently they deal with contemporary forms of theater, music, dance, performance and modern literature, creating performances and concerts in which tradition and modernity are confronted. The group focuses on problems and condition of modern human. Inspired by the great reformers of theatre: Kantor, Wyspiański and Grotowski, they develop their own method of work and a new way of creating modern theater. The team worked out their own training technique, working with the body, voice and rhythm, working with a partner and working in a group. The purpose of the method is to study the matter of motion, sound and words, combined into an integral whole. CHOREA also focuses on working in environments at risk of social exclusion.
During 13 years of activity CHOREA Theatre fully developed its educational and artistic work. CHOREA artists organized many international workshop sessions, transnational artistic projects, 4 editions of their own International Theatre Festival Retroperspektywy, and created more than 40 theatre productions, performances, and concerts. In 2015 CHOREA artists recorded a musical album “Lulabies” and published actors training handbook «Actors phisical training. From individual to group actions». CHOREA group collaborates with artists from all over the world: USA, Great Britain, Israel, Spain, India, Greece, Italy, Bulgaria, Syria, Japan, Russia, Belarus, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Georgia, Moldova, etc.
During last years CHOREA Theatre presented their performances, concerts and intensive workshop sessions all over the world. In 2009 CHOREA performed during International Meeting on Ancient Drama Festival in Delphi, (Greece). In 2010 we cooperated with Rosanna Gamson Worldwide Theatre in Los Angeles (USA). In 2011 we presented our work in Escena Contemporanea Festival in Madrid (Spain) and in Mayerhold Theatre Centre in Moscow (Russia). In 2012 we visited Stage Centre in Tel Aviv (Israel). In 2011, 2012 and 2013 we performed on Bharat Rang Mahotsav — the biggest international Theatre Festival in India. In 2014 and 2015 we showed our performances in Art Carnuntum Verein für Kunst Geschichte Theater Kultur Festival in Art Carnuntum (Austria). In 2015 we presented our work in Luxembourg (Luxembourg) and in Chisnau (Moldova). In 2015 and 2016 we performed in Tbilisi International Festival of Theatre (Georgia). In 2016 we leaded masterclass workshops in Theatre Academies in: St.Petersburg (Russia), Yerevan (Armenia), Warsaw (Poland), Chisnau (Moldova), Minsk (Belarus) and in China.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Dlaczego mężczyźni nie chcą płakać, a kobiety przyznać racji?
Wydział Zarządzania UŁ
23.07 - Kolor Fest Łódź - Kolorowy Festiwal w Łodzi !
Piotrkowska 217
594. Urodziny Łodzi
plac Wolności, 91-415 Łódź, Polska
Kayah i Bregović // Łódź // 14 września // Wytwórnia
Klub Wytwórnia
Spędź noc w więzieniu przy Gdańskiej!
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
23.07 - Festiwal Baniek Mydlanych w Łodzi !
Piotrkowska 217
Les Misérables - premiera!
Teatr Muzyczny w Łodzi
Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie
Atlas Arena
Ennio Morricone @Łódź, Poland
Atlas Arena
Koncert Muzyki Filmowej / Łódź
Atlas Arena