14.12 I Fisz Emade Tworzywo I Łódź @ Klub Wytwórnia, Łódź [14 grudnia]

14.12 I Fisz Emade Tworzywo I Łódź


2193
14
grudnia
19:00 - 22:30

 Strona wydarzenia
Klub Wytwórnia
Łąkowa 29, 90-554 Łódź
Fisz Emade Tworzywo
klub Wytwórnia, Łódź
VIP Entrance 18:40 ( bilety zakupione na Groupon)
wejście. godz. 19:00
start koncertu: 20:30

Bilety:
49 PLN — przedsprzedaż
59 PLN- od 7.12.2017r.
89 PLN- balkon, miejsca numerowane
99 PLN- od 7.12.2017r balkon miejsca numerowane

Bilety w sprzedaży na ebilet.pl, ekobilet.pl, biletomat.pl
oraz w salonach Empik, Saturn i Media Markt.

W ciągu ostatnich 15 lat bracia Waglewscy wydali 10 płyt utrzymanych w różnorodnej stylistyce. Stale eksperymentują, szukają nowych dróg, zawsze jednak ich albumy łączy jeden mianownik – wysoka jakość, genialne teksty, nieoczywista muzyka. Ostatnia płyta „Drony” już miesiąc po premierze pokryła się złotem, a pół roku później platyną. Piosenkowy, czasami wręcz popowy klimat łączy się na niej z historiami o życiu we współczesnym świecie, pełnym lęków, neuroz, samotności… Fiszowi i Emade towarzyszą na scenie Mariusz Obijalski, który napisał piękne aranżacje smyczkowe, Marcin Pendowski — mistrz soczystych riffów basowych i Michał Sobolewski, który poraża ze sceny gitarowym hałasem.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH.
Uczestnikami koncertu mogą być osoby pełnoletnie, małoletnie od 16 roku życia, a pozostałe osoby małoletnie, które do dnia koncertu nie ukończyły 16 roku życia mają wstęp wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna posiadającego przy sobie dokument tożsamości oraz ważny bilet.

Regulamin porządkowy Imprezy
KONCERT FISZ EMADE TWORZYWO dnia 14 grudnia 2017 r.
organizowany przez Wehikuł Czasu w klubie Wytwórnia, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1. Uczestnik Imprezy – osoba uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny Bilet lub zaproszenie, przebywająca na Terenie Imprezy;
2. Organizator Imprezy lub Organizator – Wehikuł Czasu, ul. Hoża 9/47, 00-528 Warszawa. Do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy klubu Wytwórnia oraz inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg Imprezy;
3. Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Imprezie (bilet albo zaproszenie), w niektórych przypadkach może zostać wymieniony przez Organizatora na opaskę;
4. Teren Imprezy – miejsce, gdzie będzie odbywała się Impreza, tj. Sala Koncertowa klubu Wytwórnia (wraz z antresolą) zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, w czasie trwania Imprezy oraz 1,5 godziny przed jej rozpoczęciem;
5. Impreza – Impreza artystyczno-rozrywkowa organizowana w klubie Wytwórnia – KONCERT FISZ EMADE TWORZYWO dnia 14 grudnia 2017 r. rozpoczynający się o godzinie 19:30.

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Imprezie.
2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosować się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu klubu Wytwórnia.
3. Każdy Uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu na Imprezę i wejście na Teren Imprezy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Warunkiem wstępu na Imprezę jest posiadanie ważnego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek okaziciela oraz okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
2. Wstęp na Teren Imprezy mają:
a) osoby posiadające ważny Bilet;
b) w przypadkach wskazanych przez Organizatora wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające ważny Bilet lub osoby młodsze pod opieką osoby pełnoletniej – przy czym zarówno opiekun jak i osoba pozostająca pod jego opieką muszą posiadać ważny Bilet;
c) przedstawiciele mediów posiadający zaproszenie lub potwierdzoną akredytację;
d) przedstawiciele służb państwowych lub medycznych, posiadający ważne legitymacje służbowe oraz uprawnienie wynikające z dokumentu lub przepisu prawa zezwalające na wstęp na Teren Imprezy.
3. Wstępu na teren Imprezę nie mają (bez względu na spełnienie warunków wskazanych w punkcie II.2):
a) osoby będące pod wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków dla nich zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych);
b) osoby których zachowanie może zagrażać porządkowi, bezpieczeństwu lub budzić sprzeciw innych uczestników Imprezy;
c) osoby odmawiające poddania się kontroli, o której mowa w pkt. IV ust. 2 a Regulaminu;
d) osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wejścia na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji;
e) osoby posiadające ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki, chusty zakrywające twarz, itp.);
f) osoby posiadające kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
g) osoby posiadające instrumenty muzyczne lub jakichkolwiek inne przedmioty lub urządzenia, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
h) osoby posiadające jakiekolwiek ostre, ciężkie, twarde, szklane, metalowe lub inne przedmioty mogące stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także buty, plecaki lub odzież zawierające twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
i) osoby posiadające flagi, transparenty lub tablice nie będące w bezpośredni sposób związane z Imprezą lub przekraczające swym rozmiarem wielkość 1 m2 (jednego metra kwadratowego) lub będące w posiadaniu innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
j) osoby posiadające siedziska składane lub turystyczne;
k) osoby ze zwierzętami.
4. Na terenie klubu Wytwórnia obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy;
b) posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób;
c) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy – scena, garderoby, zaplecze techniczne;
d) rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
e) sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
5. Uczestnicy Imprezy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku, między innymi określone w niniejszym Regulaminie, mogą być pozbawieni prawa uczestniczenia w Imprezie, bez prawa powrotu, zwrotu należności za Bilet i odszkodowania.
6. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji. Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.
7. Organizator nie zapewnia możliwości złożenia zakazanych przedmiotów w depozycie.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;
b) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu;
c) niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora i służb czuwających nad bezpiecznym przebiegiem Imprezy.
2. W sytuacjach spornych, nieuregulowanych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator lub służby porządkowe klubu Wytwórnia.
3. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator, w tym zgodnie z zapewnieniami klubu Wytwórnia, gwarantuje, że:
a) obiekt, w którym odbywa się Impreza spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi;
b) zatrudnia wyszkolone służby porządkowe czuwające nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników Imprezy;
c) oznakował w widoczny sposób pracowników służb porządkowych i osoby związane z organizacją Imprezy, upoważnione do podejmowania decyzji i działań w zakresie prawidłowego przebiegu Imprezy;
d) wyznaczył drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.
2. Organizator i powołane przez niego służby porządkowe mają prawo do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie i żądania potwierdzenia tożsamości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy;
b) kontrolowania, za zgodą posiadacza, zawartości torebek, plecaków, wierzchniej odzieży itp. w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wskazane w pkt. II ust. 4 a i b Regulaminu;
c) monitorowania i rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, archiwizacji zarejestrowanych materiałów, które mogą być użyte jako dowód w sprawie;
d) utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy Imprezy, przyszłych Imprez, Organizatora i sponsorów;
e) utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku Uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych;
f) dokonania zmian w szczegółowym programie Imprezy.
3. Organizator zwróci niezwłocznie kwoty za zakupione bilety w przypadku odwołania Imprezy lub zmiany jej terminu (niezaakceptowanego przez Uczestnika).
4. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie krajowej lub lokalnej żałoby, zagrożenie epidemiologiczne, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Imprezy, chorobę, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą występ wykonawcy (przeprowadzenie Imprezy) oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu Imprezy dla jej uczestników. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy, Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu Biletu przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem ceny, na jaką Bilet opiewa.
5. Organizator informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z długotrwałego przebywania Uczestnika Imprezy w strefie działania aparatury nagłośnieniowej dużej mocy, która może spowodować uszkodzenie słuchu, oraz w zasięgu zainstalowanych w obiekcie świateł stroboskopowych lub laserowych.

V. SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Bilety na Imprezy sprzedawane są przez bileterie wskazane na stronie internetowej Organizatora i klubu Wytwórnia – zgodnie z ich regulaminami.
2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że liczba Biletów dostępnych w kasach klubu Wytwórnia jest ograniczona.

VI. REKLAMACJE
1. Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.
2. Reklamacja winna zawierać opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
3. Reklamację można składać listownie na adres: Wehikuł Czasu, ul. Hoża 9/47, 00-528 Warszawa.
4. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.
5. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni roboczych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminy obowiązujące w klubie Wytwórnia.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Klub Wytwórnia:

2018.02.18 Łódź - koncert Dżem
Klub Wytwórnia
Anita Lipnicka & the Hats / Łódź
Klub Wytwórnia
Bitamina / 01.03.18 / Łódź
Klub Wytwórnia
OSTR w Łodzi! Koncert premierowy "W drodze po szczęście"
Klub Wytwórnia
Siesta W Drodze: Elida Almeida
Klub Wytwórnia
SORRY BOYS I AMOR TOUR I Łódź I Wytwórnia I 09.03.2018
Klub Wytwórnia
VOO VOO - 7
Klub Wytwórnia
STAND UP NIGHT // Łódź // 15.03.2018
Klub Wytwórnia
Kult Akustik 2018 Lódź
Klub Wytwórnia
Perfect Akustycznie / Wytwórnia / 17.03.18
Klub Wytwórnia
Lao Che
Klub Wytwórnia
Natalia Przybysz / Mikromusic / Odet / 22.03 / Łódź
Klub Wytwórnia
Happysad - trasa 2018
Klub Wytwórnia
Kaliber 44 X Łódź X Wytwórnia
Klub Wytwórnia
Ania Dąbrowska - the Best of / Łódź / 07.04.18
Klub Wytwórnia
Nazareth / Łódź / 08.04.18
Klub Wytwórnia
Kuba Badach Oldschool / Łódź / 20.04.2018
Klub Wytwórnia
Hip Hop Festival Łódź
Klub Wytwórnia

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Hip Hop Festival Łódź
Klub Wytwórnia
Dirty Dancing Show w Łodzi!
Teatr Wielki w Łodzi
Kortez z zespołem / Łódź / 22.04.2018
Klub Wytwórnia
Godlewskie imprezowo w Łodzi // 16+ // Broadway / Odowłany
Klub Broadway18
SB Maffija Tour / Łódź
Lordi's Club
Łódź / Polska Noc Kabaretowa 2018
Atlas Arena
Ania Dąbrowska - the Best of / Łódź / 07.04.18
Klub Wytwórnia